doradztwo wyceny szkolenia

oferujemy pomoc prawną w sprawach spornych związanych z wyceną nieruchomości, w szczególności
z   wyceną  przedsiębiorstw,   złóż  i  kopalń  dla  branży  górnictwa  odkrywkowego   oraz  podziemnego

O nas

Dodano 13 kwietnia 2015 o godzinie 20:00 przez

Firma INDUSTRI KRUSZYWA powstała w miejsce działającej od 1996 roku firmy Wycena Nieruchomości Paweł Pietkiewicz, jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku górniczego związane z wyceną aktywów geologiczno-górniczych takich jak nieruchomości nad złożami kopalin, wycena wartości kopaliny w górotworze, wycena obiektów przemysłowych, wycena przedsiębiorstw, dokumentacji geologicznych, kosztów pozyskania koncesji i innych.

 

Oprócz wycen dla przemysłu górniczego zajmujemy się tez wycenami wszelkich innych rodzajów nieruchomości, obiektów technicznych, przedsiębiorstw różnych branż, wyceną know-how i doradztwem prawnym w sprawach spornych związanych z nieruchomościami lub ich częściami składowymi.

 

Na przestrzeni ostatnich lat udało się zgromadzić zespół rzeczoznawców-praktyków wspartych wiedzą i autorytetem środowisk naukowych skupionych głównie wokół Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią  PAN oraz Wydziału Górnictwa, Geoinżynierii i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

 

Zespół rzeczoznawców podejmuje się  nie tylko standardowych wycen nieruchomości i obiektów budowlanych, ale także sporządza opinie i opracowania dotyczące zagadnień ekonomicznych i środowiskowych istotnych z punktu widzenia opłacalności inwestycji w górnictwie odkrywkowym, w szczególności związanych z uwarunkowaniami lokalizacyjnymi, transportowymi, prawnymi i sozologicznymi projektowanego przedsięwzięcia górniczego.

 

Zespół prowadzi też praktyki i szkolenia dla kandydatów na rzeczoznawców oraz rzeczoznawców majątkowych, pragnących wyspecjalizować się w wycenie aktywów geologiczno-górniczych i dostrzegających potrzebę poszerzenia swojej wiedzy w zakresie tak szczególnego rodzaju wycen, jakimi są wyceny nieruchomości nad złożami kopalin.

 

Rzeczoznawcy skupieni w zespole Rzeczoznawców na stałe współpracują z Naczelną Organizacją Techniczną NOT we Wrocławiu. W ramach Zespołu Rzeczoznawców NOT zrealizowano w ostatnich latach szereg wycen obiektów nietypowych takich jak np. wycenę kanalizacji miejskiej miasta Wrocławia czy hałdy odpadów pokutniczych po dawnej hucie metali nieżelaznych w Siechnicy.

 

Nasi rzeczoznawcy wykonali też w latach 2005-2015 kilkadziesiąt opinii i wycen na potrzeby organów administracji państwowej takich jak Sąd Okręgowy Warszawa-Praga, Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, Sąd Okręgowy w Gdańsku, Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, Lasy Państwowe, a także organów administracji lokalnej w postaci urzędów gmin, na terenie których znajdują się złoża kopalin.

 

Jednak największą i najważniejszą grupą klientów stanowią przedsiębiorstwa górnicze, prowadzące bieżącą działalność operacyjną na gruntach nad złożami kopalin i z tego tytułu ponoszące koszta ewentualnych zmian w planach  miejscowych, opłat planistycznych, adiacenckich i innych. Na wszystkich etapach takich postępowań służymy swoją pomocą  i doświadczeniem, oferując swoje usługi na terenie całego kraju, a także w przypadkach szczególnych również poza granicami Polski.

Nasi specjaliści

mgr inż. Paweł Pietkiewicz

założyciel firmy, inżynier górnictwa odkrywkowego, rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami państwowymi w zakresie wyceny nieruchomości, nr uprawnień 2738, taksator złóż kopalin nr uprawnień TZK 017, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga z zakresu wyceny złóż, kopalń, górnictwa i geologii,  członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin POLVAL w Krakowie, współpracownik wielu międzynarodowych koncernów branży drogowej (Lafarge, NCC, Walter-Heilit, Skanska, Strabag, Mota-Engil i innych). Specjalista w zakresie produkcji i dostaw kruszyw łamanych na potrzeby realizacji znaczących projektów drogowych (m.in. budowy autostrady A2, A4)  oraz projektów infrastrukturalnych. Doradca w procesach nabywania nieruchomości przez cudzoziemców oraz procesach przekształceń kapitałowych (w tym prywatyzacyjnych), autor bądź współautor memorandów informacyjnych, analiz opłacalności inwestycji kapitałowych i opracowań "due dilligence" nabywanych spółek. Bardzo dobra znajomość polskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego, standardów wyceny TEGOVA,  controllingu finansowego i operacyjnego branży drogowej i górnictwa odkrywkowego. Autor wielu wycen majątkowych zrealizowanych z wykorzystaniem zaawansowanych metod wyceny. Ponad 15 lat doświadczenia na strategicznych stanowiskach menedżerskich w korporacjach międzynarodowych. Autor lub współautor ponad stu wycen nieruchomości,  w tym 59 wycen złóż kopalin lub nieruchomości ze złożami kopalin, 2 „due dilligence” firm górniczych, 8 studiów wykonalności projektów górniczych, 6 opinii sądowych, oraz 47 innych opracowań związanych z określeniem wartości złóż. Od 2014 uczestniczy w szkoleniu  organizowanym przez  CCIM Institute,  Chicago, Illinois  60611, USA, ukończył  aktualnie kursy: CI-101, CI-102 i CI-103.

dr inż. Wojciech Glapa

absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Wrocławskiej, stypendysta Delft University of Technology (NL) oraz Bergakademie Freiberg (D), adiunkt w Instytucie Górnictwa na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej,  autor licznych publikacji z dziedziny odkrywkowej eksploatacji złóż, ekonomiki i ochrony środowiska w górnictwie, autor (lub współautor) wielu opracowań dla branży górniczej i pokrewnych (analizy i opinie techniczno –ekonomiczne, projekty zagospodarowania złóż, plany ruchu odkrywkowych zakładów górniczych, raporty oddziaływania na środowisko przedsięwzięć górniczych, dokumentacje z zakresu rekultywacji terenów poeksploatacyjnych i wiele innych. Wykładowca akademicki przedmiotów: projektowanie kopalń, odkrywkowa eksploatacja złóż, ekonomika i zarządzanie w górnictwie. Członek Sekcji Ekonomiki i Organizacji w Górnictwie oraz Sekcji Górnictwa Odkrywkowego Komitetu Górnictwa PAN, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy  z zakresu górnictwa odkrywkowego, biegły z byłej listy Wojewody Dolnośląskiego w dziedzinach ocen oddziaływania na środowisko oraz wpływu skutków ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego na środowisko. Członek –założyciel Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin POLVAL w Krakowie, taksator złóż kopalin nr uprawnień TZK 013.

mgr inż. Maciej Cieślik

były konsultant w firmie  doradczej Arthur Andersen w dziale Audytu i Doradztwa Inwestycyjnego, od 1997 jako kierownik projektów (senior), od 2000 roku jako manager, specjalista z zakresu stosowania instrumentów finansowych,  organizacji czasu pracy zasobów ludzkich,  zarządzania ryzykiem w firmach produkcyjnych oraz zarządzania ryzykiem w firmach związanych z technologiami IT. Brał udział w prywatyzacji m.in. Banku Zachodniego, KGHM, sporządzał wyceny dla polskich firm uczestniczących w procesach prywatyzacyjnych. W latach 2000-2008 dyrektor finansowy jednej z większych firm na rynku budownictwa drogowego i ogólnego, szwedzkiej firmy NCC. Obecnie pracuje jako specjalista ds. restrukturyzacji firm i spółek różnych branż,  wyceną przedsiębiorstw oraz konsultingiem biznesowym i gospodarczym.

mgr Bożena Hager

ponad 20 letnie doświadczenie w księgowości i finansach / Doświadczenie w tworzeniu i kontroli budżetów i forecastów w firmie produkcyjnej z branży górniczej i produkcyjnej/Raportowanie zarządcze oraz statutowe / /Wdrażanie mechanizmów kontroli wewnętrznej/Przygotowywanie prognoz krótko i długoterminowych/Analiza zyskowności produktów/Rozliczanie produkcji /Kontrola i rozliczanie wydatków inwestycyjnych /Udział we wdrażaniu nowych rozwiązań IT /Przygotowywanie analiz wspierających Zarząd w podejmowaniu decyzji strategicznych.

prof. dr hab. inż. Piotr Saługa

inżynier górnictwa odkrywkowego, profesor nadzwyczajny IGSMiE PAN , taksator złóż kopalin TZK 020, autor wielu publikacji i opracowań z zakresu wyceny złóż mineralnych, efektywności i opłacalności inwestycji w górnictwie odkrywkowymi  i podziemnym,  członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin POLVAL. Specjalizuje się w badaniach i pracach naukowo-badawczych dotyczących oceny ekonomicznej i wyceny przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym doboru stopy dyskontowej „dostosowanej do ryzyka” RADR, analizy ryzyka w ujęciu deterministycznym i stochastycznym (symulacje Monte Carlo z zastosowaniem programu @RISK), oraz wycen aktywów geologiczno-górniczych za pomocą metod: drzew decyzyjnych DTA i opcji rzeczowych ROA (wykorzystanie programów PrecisionTree i SLS–Super Lattice Solver). Wieloletni współpracownik krajowych i zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych, organizator prac zespołowych i członek komitetów organizacyjnych dużych konferencji takich jak Szkoła Eksploatacji Podziemnej, International Mining Forum, XXI Światowy Kongres Górniczy, Szkoła Gospodarki Odpadami, I Forum Polsko-Ukraińskie, Ukraińsko-Polskie Forum Górnicze, czy MIOCEN Mining over Century. Redaktor i autor materiałów konferencyjnych, w tym znanego informatora branżowego „Vademecum: górnictwo i geologii, energetyka, hutnictwo” (Redaktor Naczelny). Autor lub  współautor około 45 publikacji naukowo-badawczych i monografii, wykładów branżowych z zakresu wyceny złóż, oceny ekonomicznej ianalizy ryzyka górniczych projektów inwestycyjnych. Wiceprezes Zarządu POLVAL,  współautor i redaktor polskiego Kodeksu Wyceny Złóż Kopalin POLVAL – edycja 2008.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos

profesor nadzwyczajny IGSMiE PAN, taksator złóż kopalin TZK 012, geolog gospodarczy i złożowy, specjalność: mineralogia stosowana i gospodarka surowcami mineralnymi. Członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin POLVAL. Od 2002r. jest kierownikiem Pracowni Polityki Surowcowej w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie.

Od czerwca 2013 r. jest także Zastępcą Dyrektora ds. Ogólnych w tym Instytucie. Dodatkowo, w latach 2000-2013 był zatrudniony na stanowisku adiunkta na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w analizowaniu gospodarki krajowej i światowej surowcami mineralnymi, w tym surowcami energetycznymi. Autor lub współautor ponad 170 publikacji, w tym 14 książek, 23 rozdziałów w książkach i 30 wydawnictw rocznikowych. Autor lub współautor 15 wycen złóż kopalin lub nieruchomości ze złożami kopalin, 6 ocen zasobów, 14 „due dilligence” firm górniczych, 14 feasibility study projektów górniczych, 4 opinii sądowych, 18 wycen informacji geologicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Polskiego Towarzystwa Ceramicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

mgr inż. Paweł Pietkiewicz

mgr inż. Paweł Pietkiewicz

indeks

Założyciel firmy, inżynier górnictwa odkrywkowego, rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami państwowymi w zakresie wyceny nieruchomości, taksator złóż kopalin nr uprawnień TZK 017, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga z zakresu wyceny złóż, kopalń, górnictwa i geologii...

dowiedz się więcej

Partnerzy

not_logo

srm_logo

pfsrm_logo

polval_logo

lw_logo

min_pan_logo

asc_logo

geometr_logo