Szkolenia

Zespół rzeczoznawców-praktyków prowadzi też cykle szkoleniowe dla rzeczoznawców majątkowych, kandydatów na rzeczoznawców oraz osób związanych z branżą przemysłu ciężkiego, pragnących poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinach związanych z szeroko pojętym budownictwem przemysłowym, drogownictwem i górnictwem.

Poruszane podczas szkoleń otwartych zagadnienia dotyczą m.in.:

Oprócz ww. szkoleń specjalistycznych Spółka prowadzi też szereg szkoleń zamkniętych związanych z zagadnieniami ściśle związanymi ze specyfiką działalności odkrywkowych przedsiębiorstw górniczych, wśród których można wymienić zagadnienia związane z:

Szkolenia te są skierowane głównie do kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla oraz osób dozoru ruchu zakładu górniczego

Od roku 2015 nasi rzeczoznawcy uczestniczą w praktykach zawodowych organizowanych przez INDUSTRI KRUSZYWA Spółka z o.o. Dokładna treść ogłoszenia poniżej.
PRAKTYKI ZAWODOWE W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
INDUSTRI KRUSZYWA Spółka z o.o. rozpoczyna nabór na praktyki zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Osoby uprawnione do prowadzenia praktyk to rzeczoznawcy majątkowi z długoletnią praktyką zawodową:

 • dr inż. Bogumił Bryl - nr uprawnień 1151
 • mgr inż. Paweł Pietkiewicz - nr uprawnień 2738

Wymagania:

 • rozpoczęte studia podyplomowe na kierunku "Wycena Nieruchomości" lub studia wyższe o specjalności związanej z gospodarką nieruchomości
 • posiadanie dziennika praktyk zawodowych

Organizacja:

 • czas trwania praktyki: co najmniej 6 miesięcy, zgodnie z harmonogramem praktyk; w tym czasie należy wykonać 6 operatów szacunkowych
 • przed rozpoczęciem praktyk odbędzie się szkolenie uzupełniające z zakresu praktycznego zastosowania podstawowych metod wyceny nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny nieruchomości nad złożami kopalin
 • praktyki odbywać się będą w formie konsultacji, raz w tygodniu, po uprzednim ustaleniu terminów z uprawnionym rzeczoznawcą
 • przewidywany termin rozpoczęcia praktyk: czerwiec 2015 r.
 • po zakończeniu praktyki i zdaniu egzaminu na rzeczoznawcę majątkowego Spółka oferuje wybranym osobom możliwość współpracy w zakresie wyceny nieruchomości nad złożami kopalin i zdobycie rzadkiej specjalizacji w tej dziedzinie

Koszty:

 • koszt praktyki - 2000 zł
 • koszt szkolenia uzupełniającego - 300 zł. + VAT
 • opłata koordynacyjna pobierana przez SRM we Wrocławiu - 400 zł
 • opłata za dziennik praktyk pobierana przez PFSRM - ok. 113,50 zł

Wszystkich chętnych zapraszamy do składania zgłoszeń:

 • na adres mailowy: iboczar@industri.pl
 • osobiście w biurze firmy Industri Kruszywa Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 74 pok. 215d (II piętro), przy czym o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Osoba do kontaktu:

 • Izabela Boczar, Tel. (71) 316-35-95; 530-879-032

W zgłoszeniu należy podać:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail oraz NIP