Szkolenia

1Zespół rzeczoznawców-praktyków prowadzi też cykle szkoleniowe dla rzeczoznawców majątkowych, kandydatów na rzeczoznawców oraz osób związanych z branżą przemysłu ciężkiego, pragnących poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinach związanych z szeroko pojętym budownictwem przemysłowym, drogownictwem i górnictwem.

 

Poruszane podczas szkoleń otwartych zagadnienia dotyczą m.in.:

 • problemów finansowo-księgowych związanych z interpretacją wyników finansowych spółek będących przedmiotem wyceny,
 • prawidłowości oszacowania trendów zaistniałych w firmach objętych przedmiotem wyceny,
 • poprawnego określenia przepływów finansowych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej podmiotów objętych wyceną przy zastosowaniu metody DCF,
 • interpretacji wskaźników finansowych, istotnych przy wycenie metodami księgowymi,
 • alternatywnych do powszechnie stosowanych metod wyceny (porównawczej i dochodowej) metod wyceny nieruchomości nad złożami kopalin – metoda opcji realnych, metoda Monte Carlo i innych,
 • zasad wyceny nieruchomości nad złożami kopalin z wykorzystaniem popularnej metody porównawczej, bazującej na podstawowych kryteriach podobieństwa nieruchomości takich jak rodzaj kopaliny, zasobność i budowa geologiczna oraz podbudowanej kryteriami jakościowymi, transportowymi, lokalizacyjnymi, środowiskowymi i innymi,
 • poprawnego określenia podstawowych założeń do wycen podejściem dochodowym, w szczególności w zakresie określenia struktury przychodów i kosztów dla danego przedsięwzięcia górniczego,
 • umiejętności prawidłowego zdefiniowania użyteczności i przydatności danej kopalin do określonych celów gospodarczych,
 • interpretacji podstawowych wskaźników i wyników laboratoryjnych dotyczących kruszyw stosowanych w budownictwie drogowym i kubaturowym.

 

Oprócz ww. szkoleń specjalistycznych Spółka prowadzi też szereg szkoleń zamkniętych związanych z zagadnieniami ściśle związanymi ze specyfiką działalności odkrywkowych przedsiębiorstw górniczych,  wśród których można wymienić zagadnienia związane z:

 • controllingiem i optymalizacją kosztów w przedsiębiorstwie górniczym,
 • gospodarką odpadami,
 • przepisów BHP,
 • optymalizacji czasu pracy (fotografia dnia pracy, analiza wydajność układu technologicznego i inne).

 

Szkolenia te są skierowane głównie do kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla oraz osób dozoru ruchu zakładu górniczego.

Od roku 2015 nasi rzeczoznawcy uczestniczą w praktykach zawodowych organizowanych przez INDUSTRI KRUSZYWA Spółka z o.o.  Dokładna treść ogłoszenia poniżej.

 


 

PRAKTYKI ZAWODOWE W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

INDUSTRI KRUSZYWA Spółka z o.o. rozpoczyna nabór na praktyki zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

 

Osoby uprawnione do prowadzenia praktyk to rzeczoznawcy majątkowi z długoletnią praktyką zawodową:

 • dr inż. Bogumił Bryl - nr uprawnień 1151
 • mgr inż. Paweł Pietkiewicz - nr uprawnień 2738

 

Wymagania:

 • Rozpoczęte studia podyplomowe na kierunku "Wycena Nieruchomości" lub studia wyższe o specjalności związanej z gospodarką nieruchomości.
 • Posiadanie dziennika praktyk zawodowych.

 

Organizacja:

 • Czas trwania praktyki: co najmniej 6 miesięcy, zgodnie z harmonogramem praktyk; w tym czasie należy wykonać 6 operatów szacunkowych;
 • Przed rozpoczęciem praktyk odbędzie się szkolenie uzupełniające z zakresu praktycznego zastosowania podstawowych metod wyceny nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny nieruchomości nad złożami kopalin.
 • Praktyki odbywać się będą w formie konsultacji, raz w tygodniu, po uprzednim ustaleniu terminów z uprawnionym rzeczoznawcą;
 • Przewidywany termin rozpoczęcia praktyk: czerwiec 2015 r.
 • Po zakończeniu praktyki i zdaniu egzaminu na rzeczoznawcę majątkowego Spółka oferuje wybranym osobom możliwość współpracy w zakresie wyceny nieruchomości nad złożami kopalin i zdobycie rzadkiej specjalizacji w tej dziedzinie.

 

Koszty:

 • koszt praktyki - 2000 zł.
 • koszt szkolenia uzupełniającego - 300 zł. + VAT
 • opłata koordynacyjna pobierana przez SRM we Wrocławiu - 400 zł.
 • opłata za dziennik praktyk pobierana przez PFSRM - ok. 113,50 zł.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do składania zgłoszeń:

 • na adres mailowy: iboczar@industri.pl
 • osobiście w biurze firmy Industri Kruszywa Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 74 pok. 215d (II piętro), przy czym o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Osoba do kontaktu:

 • Izabela Boczar , Tel. (71) 316-35-95; 530-879-032.

 

W zgłoszeniu należy podać:

 • - imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail oraz NIP.

Dodaj komentarz