Współpraca

Usługi zastępstwa inwestycyjnego na kopalniach odkrywkowych

Firma INDUSTRI KRUSZYWA oferuje pomoc i współpracę przy uruchamianiu od podstaw kopalń odkrywkowych - głównie na kamieniołomach i żwirowniach. Działalność ta obejmuje wszystkie fazy projektu inwestycyjnego, począwszy od przeprowadzenia procedur formalno-prawnych po nadzór nad wybudowaniem zakładu przeróbczego i uruchomienie produkcji kopalni.

 

W szczególności usługa nasza obejmuje następujące fazy inwestycyjne:

Faza I - Rozpoznanie i ocena uwarunkowań lokalnych

 • ocena lokalnych uwarunkowań środowiskowych
 • ocena stanu prawnego i formalnego (w tym zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oznaczenia w ewidencji gruntów itp.)
 • ocena uwarunkowań transportowych
 • ocena atrakcyjności przedsięwzięcia ( jakość kopaliny, dostępność złoża itp.)

 

Faza II - Opracowanie koncepcji przedsięwzięcia

 • wykonanie oceny oddziaływania na środowisko
 • wykonanie studium opłacalności i efektywności przedsięwzięcia (w tym określenie okresu zwrotu kapitału zaangażowanego ROCE, określenie przepływów pieniężnych metodą DCF, itd.)
 • opracowanie biznesplanu pod kątem pozyskania źródeł finansowania
 • opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych związanych z budową zakładu górniczego
 • dobór technologii przeróbki i techniki produkcji kruszyw pod katem wybranego
 • złoża i oczekiwań co do produktów finalnych
 • opracowanie PZZ ( projektu zagospodarowania złoża)
 • opracowanie PR ( planu ruchu zakładu górniczego)
 • wykonanie projektu zakładu przeróbczego
 • wykonanie projektu zwałowisk zewnętrznych
 • wykonanie projektu bocznicy kolejowej ( opcjonalnie)
 • wykonanie projektu urządzeń załadunkowych na wagony ( opcjonalnie)

 

Faza III – Pozwolenia i dokumentacje

 • wykonanie lub zakup dokumentacji geologicznej
 • pozyskanie koncesji na eksploatację złoża
 • pozyskanie pozwolenia na budowę zakładu przeróbczego i innych obiektów wymagających pozwolenia na budowę ( zwałowiska)
 • zakup dodatkowych gruntów niezbędnych dla poprawienia funkcjonalności zakładu górniczego ( opcjonalnie)
 • określenie strefy rozrzutu kamienia, zasięgi oddziaływania fali sejsmicznej i podmuchu

 

Faza IV – Budowa zakładu górniczego

 • zabranie ofert wykonawców i dostawców maszyn i urządzeń
 • dobór wykonawców po linii: mechanicznej, elektrycznej i innych
 • przeprowadzenie uzgodnień z OUG i innymi organami nadzorującymi powstający zakład górniczy i przeróbczy
 • ustanowienie nadzoru budowlanego
 • przeprowadzenie fazy budowy zakładu górniczego
 • przeprowadzenie technologicznego rozruchu próbnego
 • przeprowadzenie prób półtechnicznych na produkcji wraz z badaniami jakościowymi
 • przeprowadzenie odbioru technicznego zakładu pod względem formalno-prawnym
 • zakończenie fazy inwestycyjnej protokolarnie o przekazanie dokumentów OT

 

Usługi zastępstwa zarządczego na kopalniach odkrywkowych

Ponadto działając w imieniu Inwestora/Właściciela firma INDUSTRI KRUSZYWA dysponująca ponad 15-letnium doświadczeniem w zarządzaniu zakładami górniczymi, kopalniami i zakładami przeróbki kruszywa świadczy kompleksową usługę obejmującą sferę produkcyjną przedsięwzięcia górniczego.

 

Usługa jest świadczona na podstawie umowy o zarządzanie pomiędzy Stronami. Na życzenie klienta możemy dodatkowo podjąć się działań handlowych oraz obsługi finansowo-księgowej, po przeprowadzeniu szczegółowych uzgodnień.

 

Umowa o zarządzanie obejmuje m.in.:

 • prowadzenie negocjacji w sprawie dostaw materiałów i usług z podwykonawcami ( usługi wiertniczo-strzałowe, transportowe, remontowe, dostawa paliw, smarów itp.),
 • nadzór nad wydajnością, stabilnością i jakością produkcji,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • działania z zakresu wymogów prawa geologicznego i górniczego oraz OUG,

 

Pośrednictwo i doradztwo przy zakupie używanego sprzętu dla odkrywkowych zakładów górniczych

Firma INDUSTRI KRUSZYWA oferuje swoja pomoc przy doborze i zakupie używanego sprzętu do produkcji kruszyw z Niemiec.

Współpracujemy m.in. z firmą Koenig, Enders i innymi  z terenu Niemiec. Władamy biegle językiem niemieckim i angielskim.

 

Bliższe informacje:

INDUSTRI KRUSZYWA Spółka z o.o. , tel./fax 071 316 35 95 lub e-mail ppietkiewicz@industri.pl

 

Opracowania specjalistyczne

Oprócz usług zastępstwa zawiązanych z realizacją zadań inwestycyjnych i prowadzeniem działalności operacyjnej na kopalniach firma INDUSTRI KRUSZYWA podejmuje się też przeprowadzenia procesu pozyskania szeregu opracowań specjalistycznych, związanych z przygotowaniem uruchomienia eksploatacji złoża, także w warunkach trudnych środowiskowo, położonych w bezpośredniej bliskości obszarów NATURA 2000, parków krajobrazowych, zabudowy mieszkalnej itp.

 

Opracowania te obejmują:

 • sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko przyrodnicze planowanej inwestycji górniczej (raport środowiskowy), pod kątem optymalnego sposobu zagospodarowania nieruchomości ze złożem kopaliny i eksploatacji  samego złoża,
 • wyznaczenie stref rozrzutu odłamków skalnych, strefy podmuchu oraz oddziaływania fali sejsmicznej i akustycznej, z określeniem optymalnej wielkości ładunku materiału wybuchowego, na podstawie raportu środowiskowego j.w.,
 • sporządzenie Projektu Zagospodarowania Złoża  i Planu Ruchu Zakładu Górniczego na podstawie wcześniej sporządzonych opracowań.

 

Ponadto firma INDUSTRI KRUSZYWA sporządza wyceny i analizy techniczno-ekonomiczne, wykorzystując dotychczasowe doświadczenie zespołu rzeczoznawców zarówno praktyczne na odkrywkowych zakładach górniczych jak i z działalności  konsultingowej w ramach byłem firmy audytorskiej Arthur Andersen. W ramach tego rodzaju pracy sporządzamy:

 • analizy „due dilligence” przedsiębiorstw i firm różnych branż,
 • analizy efektywności i opłacalności inwestycji w różnego rodzaju przedsięwzięcia jak np. eksploatacja złóż antropogenicznych, zmiany profilu urabiania złoża (np. z blocznego na kruszywa łamane)
 • analizy ekonomiki rozwiązań techniczno-organizacyjnych w przemyśle górnictwa odkrywkowego, w tym fotografie dnia pracy, analizy stanowiskowe itp.
 • przygotowanie listów intencyjnych, memorandów w procesach nabywania/zbycia przedsiębiorstw branży górnictwa odkrywkowego i innych branż pokrewnych,
 • analizy SWOT i inne.

 

Przykładowy zakres analizy "due - dillligence" dla typowego zakładu górniczego

 

Ocena stanu prawnego przedsiębiorstwa

Zakres:

 • Określenie podstaw prawnych do oszacowania wartości przedsiębiorstwa;
 • Ustalenie aktualnego stanu prawnego przedsiębiorstwa, w tym prawa do terenu, prawa do dokumentacji geologicznej;
 • Określenie praw własności do poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa;
 • Ocena zgodności prowadzonej działalności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • Określenie aktualnej funkcji nieruchomości;
 • Ocena zgodności aktualnej funkcji nieruchomości z wypisem z rejestru gruntów, wypisem z mapy ewidencji gruntów i budynków oraz odpisem z KW

 

Ocena stanu finansowo - ekonomicznego przedsiębiorstwa

Zakres:

 • Wskaźniki ekonomiczno - finansowe;
 • Wybrane elementy bilansu;
 • Wybrane elementy rachunku zysków i strat;
 • Wycena przedsiębiorstwa według skorygowanej wartości księgowej netto;
 • Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych strumieni pieniężnych;

 

Ocena bazy surowcowej

Zakres:

 • Analiza dokumentacji geologicznej - wielkość zasobów, jakość kopaliny w złożu;
 • Analiza jakości kopaliny na bazie istniejących certyfikatów jakościowych;
 • Ocena przydatności kruszywa dla potrzeb branży drogowej;
 • Alternatywne możliwości wykorzystania złoża.

 

Stan i kierunki rekultywacji oraz stopień realizacji wymogów ochrony środowiska i dóbr kultury

Zakres:

 • Ocena stanu rekultywacji, kierunków obecnych i przyszłych ze wskazaniem na wymogi prawa geologicznego i górniczego, prawa ochrony środowiska, ochrona przyrody, ustawy o odpadach;
 • Realizacja wymagań środowiskowych wynikających m.in. z: ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, prawa wodnego, prawa geologicznego i górniczego, prawa ochrony środowiska, ochrona przyrody, ustawy o odpadach.

 

Stan techniczny i funkcjonalny środków produkcji

Zakres:

 • Organizacja produkcji,
 • Zestawienie środków produkcji,
 • Komentarz do infrastruktury,
 • Wartości księgowe środków produkcji

 

Ocena możliwości i perspektyw sprzedaży dla produkowanych kruszyw

Zakres:

 • Aktualne rodzaje produktów i ceny sprzedaży;
 • System sprzedaży;
 • System rabatów i upustów;
 • Jakość produkowanego kruszywa;
 • System certyfikacji i badania jakościowe;
 • Kierunki sprzedaży i głowni odbiorcy

 

Ocena stanu zatrudnienia, BHP, propozycje pakietu socjalnego

Zakres:

 • Charakterystyka struktury zatrudnienia, wiekowanie, staż, wykształcenie
 • Warianty restrukturyzacji z uwzględnieniem specyfiki branży;
 • Koncepcja zatrudnienia dla aktualnego oraz optymalnego wykorzystania potencjału kopalni;
 • Ocena przestrzegania przepisów BHP, stan obecny oraz docelowy;
 • Koncepcja pakietu socjalnego dla restrukturyzowanej kopalni, w tym gwarancje zatrudnienia, warunki zwolnień grupowych, gwarancje dla związków zawodowych, koncepcje współpracy pomiędzy kadrą kierowniczą a ZZ

 

Mocne i słabe strony zakładu górniczego, perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa, na tle aktualnej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej

Zakres:

 • Lokalizacja: kopalnia - odbiorcy, możliwości transportowe, dostępność komunikacyjna;
 • Złoże: możliwości dodokumentowania, przeklasyfikowanie zasobów;
 • Stan techniczny i funkcjonalny, przydatności dla nowych produktów;
 • Możliwości produkcyjne - wydajność, elastyczność, zmianowość;
 • Zasoby ludzkie,
 • Stan prawny, możliwości powiększenia terenu górniczego;
 • Ograniczenia górniczo - geologiczne.

 

Dokumentacja fotograficzna

Zakres:

 • Budynki i budowle;
 • Środki produkcji;
 • Stan wyrobiska górniczego;
 • Stan zwałowisk i składowisk.

 

Przykładowy zakres memorandum informacyjnego dla prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego branży górniczej

 • Informacje ogólne;
 • Krótka historia przedsiębiorstwa;
 • Władze przedsiębiorstwa;
 • Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa;
 • Produkcja i sprzedaż;
 • Pozycja rynkowa przedsiębiorstwa;
 • Działalność badawczo - rozwojowa;
 • Zatrudnienie;
 • Sytuacja ekonomiczno - finansowa;
 • Składniki majątkowe przedsiębiorstwa;
 • Należności i zobowiązania;
 • Sprawy sądowe;
 • Informacja o posiadanych koncesjach i zezwoleniach;
 • Informacja o prawnych i finansowych aspektach ochrony srodowiska;
 • Zakres świadczeń socjalno - bytowych;
 • Organizacje związkowe działające w przedsiębiorstwie;
 • Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa w świetle przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym;
 • Perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa;
 • Realizowane inwestycje, w tym na rzecz ochrony środowiska.

Dodaj komentarz